WELCOME TO BSB POWER THAILAND
02-0478707-9
battery@transpowers.com

Home > Fast Charge Applications

Fast Charge Applicationการใช้งานแบบ Fast Charge

ตามมาตราฐานของแบตเตอรี่ประเภท(VRLA) จะใช้เวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอ หลังจากที่ถูกใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีพลังงานสำรองเสริมอื่นๆ ( เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล )

ประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มันใช้เวลาไม่นานในการสตาร์ท และยังใช้น้ำมัน,ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงจึงสามารถควบคุมระยะการใช้งานได้ตามปริมาณน้ำมันสำรอง อย่างไรก็ตาม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังมีข้อเสียหลายอย่าง ด้วยราคาที่สูงและความผวนผันของตัวน้ำมันดีเซล รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และยังส่งผลกระทบสุงต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ไม่เพียงแต่มันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในงบการลงทุน( CAPEX ) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน( OPEX ) โดยต้องใช้จ่ายเงินหลายพันดอลล่าร์ต่อปีในการบำรุงรักษารวมถึงค่าไฟ แล้วยังเพิ่มการใช้พลังงานในการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ อีกด้วย

การแก้ไขปัญหาทางแบตเตอรี่

จากองค์ประกอบข้างต้น บีเอสบี เพาเวอร์ได้เพิ่มอายุการใช้งานแบบ cycle ของแบตเตอรี่โดยมีการปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีราคาไม่แพงและเสถียรภาพมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีไฮบริดเจล ตอนนี้เราสามารถที่จะผลิตแบตเตอรี่ที่มีรอบลึกมากกว่า 2,500 รอบที่ 50% ของความลึกในการคายประจุ ( DOD )

แบตเตอรี่ไฮบลิดเจลได้นำไปใช้ในตู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศปากีสถาน และ เวียดนามอย่างแพร่หลาย และสามารถใช้งานได้ดีเสมอมา

ระบบพลังงานแบตเตอรี่สำรอง ( Battery Energy Storage Solution)

03

Home

About BSB

Product & Solutions

Service & Locations

Technology & Support